^ Terug naar bovenContact

Over Van Lanschot Chabot Assuradeuren B.V.

Van Lanschot Chabot Assuradeuren B.V. treedt op als gevolmachtigd agent voor en namens een aantal gerenommeerde verzekeraars, ook wel aanbieders genoemd. Als gevolmachtigd agent is zij voor en namens deze verzekeraars bevoegd werkzaamheden voor hen te verrichten, waaronder acceptatie- en schadebehandelingswerkzaamheden.

Contact
(073) 692 47 73
Bezoekadres
Statenlaan 8
5223 LA 's-Hertogenbosch

Verbondenheid

Van Lanschot Chabot Assuradeuren B.V. is tezamen met de registermakelaar Van Lanschot Chabot B.V., juridisch verbonden aan Van Lanschot Chabot Holding B.V.

Van Lanschot Bankiers N.V. heeft een belang van 49% in het aandelenkapitaal van de holding en heeft zich hiermee verzekerd van een intensieve betrokkenheid bij de activiteiten van de Van Lanschot Chabot Holding. Sinds 1 december 2007 is 51% van het aandelenkapitaal in handen van De Goudse N.V. Het eigendom van beide financiële instellingen in Van Lanschot Chabot Holding B.V. heeft geen invloed op de onafhankelijke positie. Er is sprake van volledige adviesvrijheid waarbij de belangen van de cliënt voorop staan. Met oog op deze verbondenheid is een procedure inzake belangenconflicten opgesteld. Dat vindt u hier.

Uitoefening volmachtbedrijf

Van Lanschot Chabot Assuradeuren B.V. treedt op als huisvolmacht. Dit houdt in dat zij met de uitoefening van haar werkzaamheden uitsluitend verbonden is aan de registermakelaar Van Lanschot Chabot B.V. en niet aan andere aanbieders buiten de groep waar toe zij behoort.

Er is dus sprake van ongebonden selectieve bemiddeling. De huisvolmacht neemt een preferente rol in, maar het belang van de klant staat altijd voorop.

Productinformatie

Van Lanschot Chabot Assuradeuren B.V. voert een aantal eigen producten én is gevolmachtigd voor de producten van verschillende verzekeraars. Een overzicht van deze aanbieders vindt u hier. Indien gewenst kunt u de polisvoorwaarden en verzekeringskaarten/productwijzers inzien. Hieronder vindt u een overzicht van de productwijzers.

Kwaliteitsgarantie

Van Lanschot Chabot Assuradeuren is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Zij voldoet aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van haar dienstverlening voor u gewaarborgd.

Procedure belangenconflicten

Algemeen
Hoewel wij het volmachtbedrijf en onze functie als tussenpersoon in afzonderlijke rechtspersonen uitoefenen, is er geen volstrekte taakscheiding. Een taakscheiding zou immers de door ons beoogde efficiencyvoordelen schaden. Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als tussenpersoon.

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd.

  • de feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
  • indien de in dit handboek genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
    - binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
    - in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever;
  • indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

Contact, vragen en klachten

Contact en vragen
Voor algemeen contact en vragen kunt u contact opnemen met Van Lanschot Chabot Assuradeuren B.V.

Postadres:
Postbus 1999
5200 BZ 's-Hertogenbosch

Bezoekadres:
Statenlaan 8
5223 LA 's-Hertogenbosch

Telefoon: (073) 692 47 73
Fax: (073) 692 47 00

E-mail:
info@vanlanschotchabot.nl

Website:
www.vanlanschotchabotassuradeuren.nl

Klachtenbehandeling Consumenten
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD neemt alleen klachten in behandeling die u eerst met de financiële dienstverlener zelf heeft opgenomen. Het KiFiD biedt ook informatie, uitleg en advies in verband met geschillen.

Voor klachten naar aanleiding van uw verzekeringsovereenkomst kunt u zich schriftelijk wenden tot de:

Directie van Lanschot Chabot B.V.
Postbus 1999
5200 BZ 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer KiFiD: 0900-fklacht ofwel 0900-3552248
E-mail KiFiD: info@kifid.nl

Beste bezoeker

U bevindt zich momenteel op de site van het volmachtbedrijf. De site van Van Lanschot Chabot vindt u hier:

Naar vanlanschotchabot.nl